SUVERENITA v Karlových Varech

  

Programové body do krajských voleb 2012
 

I.Suverenita

1. Celostátní program strany Suverenita- zdravá politika-zdravá ekonomika-zdravé hodnoty

2. Kvalifikované a suverénní zastupování kraje s představiteli, státu a Evropy

3. Důsledná ochrana majetku obyvatel oprávněně nabytého, ale  i majetku kraje samotného

4. Podpora vstupu lázeňských měst kraje do UNESCO

 

II. Ochrana a rozvoj domácích zdrojů

1. Podpora lázeňství a všeho, co s ním souvisí , ochrana pramenů

2. Podpora rozvoje sklářství a výroby porcelánu

3. Snaha o vznik nových školek a škol v kraji

4. Historické památky -objekt ochrany a péče, ale i jako zdroj příjmů

5. Rozvoj příměstských částí a venkova - postupná realizace projektu obnovy pohraničí

 

III. Ekonomika

1. Podpora podnikatelů v kraji jako hlavních zaměstnavatelů

2. Informovanost o aktivitách kraje jako nástroj rozvoje turistiky

3. Zdravé finance a nezadlužování kraje neefektivními a zbytečnými stavbami

4. Rozvoj infrastruktury, napojení na leteckou  a vlakovou  dopravu   

5. Maximální průhlednost při zadávání veřejných zakázek

6. Otevřená a jasná spolupráce s ústředními státními institucemi ČR

7. Důsledné čerpání peněz z evropských fondů

 

IV.Ochrana civilizačních hodnot, solidarity a humanity

1. Průhlednost a důslednost při vyplácení dávek sociální podpory

2. Podpora subjektů zajišťujících důstojný život seniorů , handicapovaných a sociálně vyloučených

3. Podpora  aktivit pro rodiny , větší podíl  žen na rozhodování o rozvoji města

4. Vyhlašování a respektování místních referend k otázkám rozvoje města

6. Bezpečný kraj

7. Budování a  ochrana dobrého jména kraje v médiích, důsledný boj proti zveřejňování neobjektivních informací a maximální otevřenost v podávání zpráv o práci Krajského úřadu