Za lepší rok 2014

 

 

ZA TOHLE BUDE NÁŠ ČESKÝ DOMOV S NAŠIMI OBČANY BOJOVAT NEJEN V ROCE 2014 

Nadešel čas vzít si svá práva zpět. Využijme všech zákonných prostředků demokratické země a všech ustanovení našich nejvyšších právních norem k dosažení nápravy. Listina práv a svobod nám zejména říká:

Na toto vše mají občané ČR právo dle Ústavy a Listiny práv a svobod. Těchto práv se však nemohou domoci pro insolvenci uměle tvořenou systémem vlivu peněz úzké skupiny lidí, kteří převyšují nižší a střední třídu obyvatelstva svou absolutní mocí. Už samotné faktické rozdělení občanů do společenskoekonomických tříd je jasným obrazem stavu veřejných věcí.

  • -Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
  • -Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
  • -Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu
  • -Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
  • -Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
  • -Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky
  • -Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek
  • -Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon
  • -Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči
  • -Každý má právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání.
  • -Každý má právo na příznivé životní prostředí
 •  

Tedy jde jen o to, aby nejpočetnější třída pracujících byla ještě početnější o znovu pracující - DNES NEZAMĚSTNANÉ a ve spojení se studenty i důchodci, s nespokojenými policajty a vojáky nedovolili menšinové bankovní a finanční oligarchii a mocenské politické struktuře rozhodovat a jednat proti vlastním lidem.

A to všechno vyžaduje vlastenecký cit a kolektivní jednotu, odpovědnost za dnešek i zítřek, abychom novým nastupujícím generacím Čechů nepředávali NESUVERÉNNÍ, ZDEVASTOVANOU, ZAPRODANOU A ROZKRADENOU ZEMI bez svébytnosti a státní i národní suverenity. Pod současnou koaliční vládou o svou suverenitu přicházíme tak, jako jsme o ni postupně přicházeli od sametového listopadu, nebo v roce 1939.

Polistopadové i současná vláda zahájením svých reforem pouze přesouvá kapitál a majetek občanů do rukou soukromých fondů a korporací. Není schopna zabezpečit finance státu a nést zodpovědnost za svěřený majetek občanů. Vznikem vládní koalice se programové prohlášení změnilo natolik, že je nelze považovat za legitimní a vítězné. Většina občanů České republiky je v současné době plna nadějí, že se zásadně zlepší situace v naší zemi po nastolení nové vlády. Korupčních kauz a nesrovnalostí bylo a stále ještě je tolik, že se těžko získává nové vládě důvěra obyvatelstva.

 

LIDÉ CHTĚJÍ D O M O V !

NÁŠ ČESKÝ DOMOV JIM DOMOV OPĚT NABÍZÍ...

Demokracii, Odpovědnost, Morálku, Odvahu a Vlastenectví.

 

 

jh