Jsme doslova OKRADENÝ STÁT...

28.05.2011 11:26

 Strana 5634 Sbírka zákonů č. 433 / 2010 Částka 150

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 ze dne 15. prosince 2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2011 (dále jen „státní rozpočet“) se

stanoví částkou 1 044 000 908 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou

1 179 000 908 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 135 000 000 000 Kč.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

v z. John v. r

POKRAČOVÁNÍ ZDE...

—————

Zpět